اولین همایش پزشک خانواده با حمایت شرکت دارویی برکت