البرز دارو

شرکت البرز دارو

تاریخ مقاله: 1394/07/06  |  کد مقاله: 62

 شرکت البرز دارو در سال 1355 با نام اینترنشنال پروداکتس و به صورت سهامی خاص ثبت گردید. این شرکت در سال 1358  بنام «تولي فارما»و سرانجام در سال 1363 بنام «البرز دارو (سهامي خاص)» تغيير نام داد.در سال 1375 نوع شرکت به  (سهامي عام )تبدیل و نام شرکت در فهرست شركتهاي ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار درج گرديد.

          شرکت البرز دارو با دارا بودن رتبه ششم در بین شرکت های تولید کننده و هشتمین شرکت در صنعت دارویی کشور بزرگترین تولید کننده داروهای قلبی در ایران می باشد. این شرکت دارای مجهزترین خط تولید دارو های منحصر بفردی همچون:  پریفیلد و پلی پیل می باشد.

          ضمنا از دیگر نکات قابل توجه در این شرکت عقد قرارداد مشارکت  با شرکت های معتبر دارویی همچون سیپلا و ویتابیوتکس و تولید تحت لیسانس داروهای مختلف گردیده است . از این میان می توان به تولید قرص های استئوفوس 70 و آملوپرس (آملودیپین) تحت لیسانس شرکت معتبر سیپلای هند و شربت های فروگلوبین واستوکر تحت لیسانس ویتابیوتکس اشاره نمود.

         فعالیت اصلی:

موضوع فعالیت شرکت ، تولیدوﻓﺮوش و نیزواردنمودنﻣﺤﺼﻮﻻت نهایی در زمینه دارویی ،ﻏﺬایی ، ﻣﻮادﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آراﻳﺸـﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، ﻣﻠﺰوﻣـﺎت و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﭘﺰﺷـﻜﻲ وﺗﻮزﻳﻊ آن ، وسایل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺻﻼح و ﻳــﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮاد وارد ﻛﺮدن ﻣﺎﺷﻴﻦ ,ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وارد ﻛﺮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺧﺎم ﻳﺎ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻟﻮازم ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﻌﺎﻣﻼتﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ درﺣـﺪوداﻟﺬﻛﺮ ﻣﻮﺿﻮعﺷﺮﻛﺖ وﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮوﺧﺮﻳﺪ وﻓــــﺮوشﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 

موقعیت جغرافیایی و مساحت:

این شرکت در  استان قزوین ،شهرصنعتی البرز و در زمینی به مساحت  80000مترمربع و زیربنایی بالغ بر 10000 متر مربع واقع شده است.

         خطوط و ظرفیت های تولید:

         این شرکت دارای  سه بخش جامدات ، مایعات و فرآورده های تزریقی است.

          در بخش جامدات با در اختیار داشتن خطوط تولید و دستگا ههایی همچون المن ها ، UPS 3، بلیستر 1260، مارچزینی، CVC، استوپک، MG 2  دارای ظرفیت تولید سالانه 733 میلیون عدد قرص است.

          در بخش مایعات نیز با دارا بودن دستگاه هایی نظیر اشترانگ، رشناتور و هاسیا ظرفیت تولید سالانه 19 میلیون شیشه شربت و سوسپانسیون را دارد        

          این شرکت در بخش تزریقی با در اختیار داشتن خطوطی نظیر پریفیلد یکی از مجهز ترین و پیشرفته ترین خطوط تولید اینگونه محصول را در کشور دارد و توانسته است ظرفیت تولید سالانه  45 میلیون پوکه آمپول را به انجام رساند.

 

         محصولات به تفکیک گروه های درمانی

        این شرکت با دارا بودن بیش از   120 پرونده و 90  قلم محصول در گروه های درمانی مختلف  و اشکال دارویی دارای 21 قلم داروی قلبی عروقی ، 17 قلم مسکن ضد درد، 3 قلم مکمل غذایی، 8 قلم ضد سرفه ، 11 قلم داروهای دستگاه گوارش ، 13 قلم داروهای مغز و اعصاب، 11 قلم آنتی بیوتیک و دارهای ارتوپدی و آنتی هیستامین و دیگر گروه های درمانی می باشد.

       

         منابع انسانی

         شرکت البرز دارو  با بهره گیری بیش از 380 نیروی متخصص و کارآمد مبادرت به تولید اقلام مختلف دارویی می نماید که در حال حاضر بیش از 100 پرسنل این شرکت دارای تحصیلات آکادمیک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا می باشند.

       

        گواهینامه ها ، تقدیرنامه ها،  تاییدیه ها و استانداردهای اخذ شده:

  • تقدیر نامه اشتهار به کیفیت یک ستاره برای سرنگهای آماده تزریق انوکسان 4000 و 6000
  • رتبه برتر جشنواره ملی بهره وری از بین 34 شرکت دارویی
  • استانداردهای ایزو شامل  ISO 14001 ، ISO 17025
  • تقدﻳﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞاﻟﺒﺮزداروازﺷﺸﻤﻴﻦاﺟﻼسﻣﺪﻳﺮانوروﺳﺎيﺷﺮﻛﺘﻬﺎيﺑﺰرگﺗﻮﻟﻴﺪي وﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺮاﺳﺮﻛﺸﻮر
  • ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪازﻃﺮفﺑﺎﻧﻚﺻﺎدرات اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮانﺷﺮﻛﺖﻧﻤﻮﻧﻪدرﺷﺸﻤﻴﻦاﺟﻼسﻣﺪﻳﺮان و روﺳﺎيﺷﺮﻛﺘﻬﺎيﺑﺰرگﺗﻮﻟﻴﺪيﺧﺪﻣﺎﺗﻲﺳﺮاﺳﺮﻛﺸﻮر
  • ﺗﻨﺪﻳﺲﺑﺮﮔﺰﻳﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎنﺣﺎﻣﻲﺳﻼﻣﺖHPA در اجلاس ﻣﺪﻳﺮان و روﺳﺎيﺷﺮﻛﺘﻬﺎيﺑﺰرگﺗﻮﻟﻴﺪي وﺧﺪﻣﺎﺗﻲﻧﻤﻮﻧﻪ سراسر کشور
  • ﻧﺸﺎنﻣﻠﻲﻧﻮآوريدرﻣﺪﻳﺮﻳﺖورواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻲﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎيﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
  • ﻛﺴﺐرﺗﺒﻪدومﻣﺮﺣﻠﻪاولﺟﺸﻨﻮارهﻣﻠﻲﺑﻬﺮه وري(6 ﺷﺎﺧﺺاﺻﻠﻲﺑﻬﺮه وري) از بین 34 ﺷﺮﻛﺖداروﻳﻲﺣﻀﻮرﻳﺎﻓﺘﻪدرجشنواره

      

        جوایزداخلی و بین المللی(Awards):

       نشان بین المللی محصول با کیفیت ( PQA ) از سوی اتحادیه اروپا

       درﻳﺎﻓﺖﻧﺸﺎنﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﺑﺮﺗﺮوﺧﻮﺷﻨﺎمﺗﺮﻳﻦﻧﺎمﺗﺠﺎري ازﺳﻮي اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘا  

 

       فهرست شرکای تجاری داخلی و بین المللی :

      شرکت البرز دارو مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولیدی خود را از میان برترین و معتبر ترین تولید کنندگان مرتبط با صنعت دارویی در داخل و خارج کشور تهیه می نماید که از بین شرکت های داخلی می توان به تماد ، پارس آمپول ، البرز بالک، شیمی دارویی داروپخش، آلومینیوم پارس  و در میان تامین کنندگان  بین المللی می توان به  سیپلای هند ، فارمهیسپانیا کشور اسپانیا ، بی دی فرانسه ، یونیکم هند ، سان فارما هند و ...     اشاره نمود.

    

      فهرست شرکت های پخش و صادراتی طرف قرار داد:

       شرکت پخش البرز به عنوان یکی از معتبر ترین پخش های سراسری کشور همراه  با پخش های سراسری دیگر همچون  محیا ، رازی،  هجرت، داروگستر رازی و غیره

      شرکت های صادراتی: پارس البرز بازرگان، گسترش صادرات دارویی سبحان

 

     آدرس وب سایت :  http://www.alborzdarouco.com